W sytuacji, gdy pomiędzy małżonkami dojdzie do trwałego i całkowitego zaniku pożycia, sąd może orzec o jego unieważnieniu. Rozwód małżonkowie mogą uzyskać, gdy przynajmniej jedno z nich, złoży w tej sprawie pisemny wniosek do właściwego wydziału cywilnego sądu okręgowego. Osoba występująca z wnioskiem-powód może dokonać tego w biurze podawczym sądu lub listem poleconym.

O czym należy pamiętać, składając pozew rozwodowy?

Prawidłowo przygotowany pozew powinien zawierać podstawowe dane na temat stron, które będą brać udział w postępowaniu sądowym- imię i nazwisko, adres, data urodzenia i wykonywany zawód. Istotne jest aby powód w pozwie zawarł jasno określone żądanie. Uzasadniając przyczynę złożenia wniosku, należy także podać takie informacje jak:

  • liczba, wiek oraz płeć posiadanego potomstwa
  • określenie, czy i na jakich warunkach została zawarta umowa małżeńska.
  • jaki jest stosunek majątkowy oraz zarobkowy

We wniosku należy podać również, czy rozwód ma być orzeczony z winy drugiego współmałżonka czy za porozumieniem stron. W tym drugim przypadku konieczna jest zgodna zarówno męża, jak i żony. Wskazane jest również, w szczególności, gdy orzeczenie sądu ma wskazywać o winie współmałżonka za rozpad małżeńską, podanie świadków. Ich rolą będzie potwierdzenie okoliczności, które również w konkretny sposób należy uwzględnić we wniosku.

Nie można zapominać również o znaczących szczegółach

Pozew, gdy istnieje taka konieczność, może także zawierać prośbę o zabezpieczenie na czas procesu opieki nad dziećmi oraz ich utrzymania. Zdarza się, że już na pierwszej rozprawie małżonkowie podejmują temat podziału majątku. Ustalanie pewnych zasad, jest szczególnie ważne, gdy oboje będą np. po rozwodzie nadal zajmować wspólne mieszkanie.
Koniecznie należy dołączyć akt małżeństwa oraz potwierdzenie dokonywanych opłat. W sytuacji, gdy na rozprawie będzie podejmowany temat alimentów, również zaświadczenie o uzyskiwanych dochodach i poniżonych kosztach. Rozwodzący się małżonkowie, którzy maja, dzieci muszą także dostarczyć ich skrócone akty urodzenia.

Więcej informacji na temat prawa rodzinnego uzyskasz od Pani Adwokat Małgorzaty Tokarz.